Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická) BOZP (listinně) Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů (listinná podoba) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická) Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ (listinná) Pamětní kniha, životní jubilea, kniha vítání občánků (listinná) Volební agenda (listinná) Vidimace a legalizace (listinná) Kronika listinná, elektronická Poplatky - psi, odpady,  stočné (listinná, elektronická) Smlouvy o odvádění odpadních vod (listnná) Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací (listinná ) Podněty k územnímu plánu (listinná, elektronická) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická) Krizová hlášení (listinná) Stavební řízení - dotčený orgán, (listinně) Přidělení čísla popisného (listinná) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Czech Point (listinná, elektronicky) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (notáři, soudy, policie, exekutorský úřad) (listinná, elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (listinně i elektronicky) Knihovna: Seznam čtenářů (listinná) Seznam domů s jménem vlastníka, seznam majitelů chat (listinná, elektronicky) JPO, SDH (listině, lelektronicky) Významná jubilea, kultura  (listinně) Evidence majitelů psů (listinná) Evidence včelstev (listinná) Pokladna, účetní doklady (listinná, elektronicky) Vedení účetnictví (listinná, elektronicky) Veřejné opatrovnictví Certifikáty Pronájem obecních prostor Obecně závazné vyhlášky Kódy, klíče, razítka
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních dokladů Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv o odvádění odpadních vod Uzavírání smluv Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace Vedení agendy spisové služby Informování občanů Stavební řízení Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Zákonná povinnost vedení žádosti a jejich evidence a zvěřejňování dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím výpis evidence byvatel, výpis z KN vedení agendy v dané věci Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva,  výborů Vedení seznamu čtenářů Vedení evidence vlastníků nemovitostí Vedení hasičeské jednotky Ocenění jubileí Vedení evidence majitelů psů Vedení evidence včelstev Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Vedení účetnictví vedení agendy - výkon opatrovnictví zákonná povinnost zpracování poplatků za nájem zákonná povinnost - evidence právních předpisů obce vedení agendy z provozních a zákonných důvodů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obci zaměstnanci obci, zastupitelé, volební komise obyvatelé s trvalým bydlištěm Obyvatelé s trvalým pobytem obyvatelé s trvalým bydlištěm Narozené děti, občané obce s TP Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a jiní Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané Smluvní strany Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Korespondenti občané Občané Občané obce Občané, firmy Občané občané žadatelé veřejnost občan - dotčený účastník daného řízení Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Vlastníci nemovitostí Členové JSDH Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Majitelé psů včelaři na území obce Plátci a příjemci Plátci a příjemci občané starostka veřejnost veřejnost starostka, místostarostka, účetní
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, podpisy jmenné, SPZ, podpis jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresnné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jmenné, adresní, datum narození Jmenné, adresnní Jmenné, adresnné, kontaktní údaje, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy, IČ, DIČ, Bankovní spojení Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresní, kontaktní, podpis, RČ, telefon, datum narození Jmenné, kontaktní Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození jmenné, adresní, RČ, datum narození, DS, telefon jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa jmenné, adresní, RČ, datum narození, adresa, telefon Jména, adresy,  parcela, LV pouze výjimečně s odkazem na povinnosti ÚZSVM Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresní Jmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcely Jmenné, adresné, kontakty, datum narození Jmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbu,datum narození Jmenné, adresní Jmenné, adresní Jmenné, adresní, RČ, IČ,TP, Bankovní spojení Jmenné, adresní, datum narození, IČ, RČ, DIČ, TP, BANKOVNÍ SPOJENÍ jmenné, adresní, datum narození, RČ, TP, kód pojišťovny, OP, bankovní spojení jmenné, adresní, datum narození jmenné, adresní, RČ, DS, datum narození agenda neobsahuje OÚ jmenné
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod. Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci veřejnost, občané starosta, účetní, finanční výbor, KÚ, audit starostka, místostarosta,účetní, zastupitelé, KN, audit starostka Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Učení zaměstnanci, stavebním orgán Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci starostka, místostarostka, účetní, KÚ - audit občan - žadatel  starostka, místostarostka, účetní, KÚ - audit Určení zaměstnanci, veřejnost veřejnost, audit Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci starostka, místostarostka starostka starostka, místostarostka, účetní starostka, místostarostka, účetní, KÚ - audit starostka, místostarostka, účetní
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 5 let 50 let 5 let 50 let 10 let (poté archiv) 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 5 let 10 let (poté archiv) 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku)  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 10 let (po ukončení platnosti) 5 let dle spisového řádu do trvání souhlasu 5 let (poté probrat co jde do archivu a co ke skartaci) 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let A5, S/5 V/5 A5, S5, V5 po dobu trvání oprávněného zájmu obce 10 let 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let nelze určit 5 let 5 let S5 S5, A10 V5, S10 NE V5 A 10 NE
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c e c c e c c c c c c e e c c c c c c c c c c c f c c c c c c f c f
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   262/2006 Sb., zákoník práce 262/2006 Sb. zákoník práce vyhl. 463/2017 Sb., o cestovních náhradách 133/2000 Sb. zákon o EO 133/2000 Sb. zákon o EO 133/2000 Sb. zákon o EO vlastní agenda bez právního základu - požádá li občan volební zákon č.247/1995 Sb., 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 62/2003 Sb., 275/2012 Sb., vyhláška  č. 36/2006 Sb., o ověřování zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí 565/1990 Sb., zákon o místních poplatcích zák.č.274/2001 Sb., vyhl.č.448/2017 zák. č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník zák.č. 183/2006 Sb., vyhl.č.500/2006 Sb. zák.č.300/2008Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverz dokumentů zák. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 240/2000 Sb. Krizový zákon zák. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů zák.č. 128/2000 Sb., o obcích zák.č. 128/2000 Sb., o obcích zák.č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora z.č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák.413/2005 Sb. z.č.128/2000 Sb., o obcích z.č.257/2001 Sb., o knihovnách z.č.128/200 Sb., o obcích z.č.133/1985 Sb., o požární ochraně vlastní agenda bez právního základu OZV z.č.154/2000 Sb.,vyhl. MZE 357/2001 Sb., zák.č.563/1991 Sb., o účetnictví zák.č.563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích vlastní agenda přístupů k agendovým systémům
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný NE
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X x x X X X x X X X x X X X x x x x X X X X X X X x X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE