Drobečková navigace

Úvod > Obec > Opravy a investice > Oprava kaple 2014-2015

Oprava kaple 2014 - 2015

Projekt řeší opravu významné památky obce Lazníčky – kaple Stětí sv. Jana Křtitele z roku 1885. Kaple je dominantou obce na spojnici tří cest do a z obce a již léta byla viditelně napadena vzlínající vlhkostí. Obec žádala po dva předcházející roky o dotaci z MMR na její opravu, taktéž v roce 2014 do POV Olomouckého kraje, ale neúspěšně. Proto aby se zabránilo další erozi kaple bylo rozhodnuto v roce 2014 o sanaci kaple z vlastních prostředků obce a v říjnu 2014 byla kaple včetně oltáře podřezána a mohlo započít její vysychání.

Obec podala žádost o dotaci z POV Olomouckého kraje i v roce 2015 a zastupitelstvo olomouckého kraje schválilo 24.4.2015 přidělení dotace z POV 2015 ve výši 300 000,- Kč.

15.5.2015 byla ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána firma s nejnižší nabídkou PEGAS – SLUŽBY a.s. Přerov.

Smlouva o dílo byla podepsána 21.5.2015 s termínem zahájení 25.5.2015 a ukončení realizace 17.7.2015.

Tento termín ze strany dodavatele stavby nebyl dodržen a zastupitelstvo bylo požádáno o prodloužení termínu realizace. Zastupitelstvo obce Lazníčky schvaluje Dodatek č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo svým usnesením č.: 2015/6/57 ze dne 5.8.2015, který prodlužuje dobu realizace opravy do 24.8.2015.

Bohužel ani tento termín nebyl ze strany dodavatele dodržen a starostka obce byla nucena požádat Olomoucký kraj o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace byl schválen zastupitelstvem OK dne 25.9.2015 a mění dobu realizace projektu do 31.12.2015.tento Dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem dne 29.9.2015 usnesením č.:2015/7/65.

Dokončená stavba byla nakonec předána realizační firmou dne 11.9.2015.

Při opravě se na staré budově vyskytly některé dodatečné práce, které nebyly zřejmé při zadání VZ a které se dají očekávat u takto starého objektu. Nutné vícepráce byly posouzeny a odsouhlaseny TDI, projektantem i starostkou obce. Na straně druhé některé práce v původním výkazu výměr se nerealizovaly.

Po odečtu méněprací a připočtení víceprací se oprava kaple realizovala za částku 941 429,51 Kč. Faktura byla řádně dodavateli stavby uhrazena – viz přílohy.

To, že se oprava kaple podařila i díky zvolené historické kombinaci barev a nyní stojí uprostřed Lazníček opravená kaple, je i díky velkému podílu příspěvku Olomouckého kraje a a je občany i návštěvníky oceňována. 

Dagmar Kubzová
V Lazníčkách 13.10.2015

Rekonstrukce kaple-01 Rekonstrukce kaple-02

Kaple po rekonstrukci-01 Kaple po rekonstrukci-02

Pamětní list-01 Pamětní list-02.JPG