Drobečková navigace

Úvod > Obec > Opravy a investice > Přehled realizaci 1991 - 2018

Přehled akcí

Akce realizované v roce 2018

 • Instalace betonového pingpongového stolu u hřiště
 • Dokončení nového Územního plánu Lazníčky
 • Výsadba stromu republiky, pamětní kámen
 • Dokončení projektové přípravy kanalizace a ČOV
 • Dokončení projektové přípravy vodovodní přivaděč Pančava

Akce realizované v roce 2017

 • Instalace pítka na budovu u hřiště
 • Regenerace parčíku, výsadba nového záhonu a keřů
 • Výměna odpadních rour kuchyně  budovy na areálu 
 • Nová informační mapa obce se stojanem v parčíku
 • Nový pasport místních komunikací
 • Zaplacena první etapa projektu kanalizace
 • Nová výsadba na místě vykáceného kůrovcového lesa
 • 1. etapa nového ÚP obce Lazníčky
 • Zakoupení pozemku pod budoucí ČOV v Hýku
 • Passport místních komunikací

Akce realizované v roce 2016

 • Výsadba živého plotu u místa na tříděný odpad
 • Výsadba nového vánočního stromu v parku
 • Zadání zpracování studie na odkanalizování obce
 • Schválení pořízení nového Územního plánu obce
 • Zakoupení nového notebooku na OÚ
 • Oprava místních komunikací postřikem
 • Oprava propadlé kanalizace u kaple
 • Výměna dvou plynových topidel v místnosti OÚ

Akce realizované v roce 2015

 • Oprava kaple, mikrovlnné vysoušení oltáře
 • Vyroben znak a vlajka obce
 • Obnova místních komunikací asfaltovým turbo postřikem směr Hýk a centrum obce
 • Nové informační vitríny
 • Vybudování místa na tříděný odpad - brigádnicky
 • Obložení stěn na chodbách OÚ
 • Vymalování chodeb a kulturní místnosti OÚ
 • Oprava zdí a vymalování budovy na sportovním areálu
 • Výměna zářivek v budově sportovního areálu
 • Oprava čekárny – centrum obce
 • Oprava betonového břehu potoka - brigádnicky
 • Bagrování a modelace břehů potoka v centru obce
 • Nový lineární pohon zvonu
 • Nová elektroinstalace v kapli - brigádnicky
 • Přeložka nadzemního pětivodičového elektrického vedení u kaple do 1 závěsného kabelu
 • Výměna vchodových dveří OÚ
 • Oprava okapů na budově OÚ
 • Dosadby živého plotu kolem hřiště
 • Výsadby zeleně za obcí – dvě plochy na obecním pozemku

Akce realizované v roce 2014

 • Dokončení stavby vodovodu
 • Zavedena pitná voda na OÚ a sportovním areálu
 • Oprava mostku na místní komunikaci - Sušírna
 • Oprava veřejného osvětlení u domu Fojtíkových, výměna sloupů, přidány 2 sloupy směrem do Hýka
 • Zakoupen nový ohřívač vody na OÚ a areál
 • Rekonstrukce a oprava úklidové místnosti na OÚ
 • Úklid a vymalování šatny
 • Dostavba chodníku směrem na Výkleky
 • Oprava dešťové kanalizace směrem na Lazníky
 • Dosadba živých plotů u hřiště
 • Dobrovolnicky zakryty 3 kanálové vpusti po krádeži
 • Výstavba trojhrazdy na dětském hřišti - dobrovolnicky
 • Podřezání kaple
 • Nákup nového čerpadla do studny u Havlíčků, oprava a instalace – dobrovolnicky

Akce realizované v roce 2013

 • Zahájení stavby vodovodu
 • Oprava kanálových vpustí, vybudování nové u domu pí Pokorné
 • Zakoupeny rolety do kulturní místnosti
 • Vymalování knihovny, nový koberec, oprava počítače
 • Dodán nový ohřívač vody do kuchyně OÚ, myčka
 • Zakoupení nového počítače na OÚ
 • Vytvořeny 4 architektonické studie na úpravu obce a jejich nemovitostí - zdarma
 • Dosadba živých plotů kolem hřiště

Akce realizované v roce 2012

 • Počátkem října byla dokončena výstavba dětského hřiště. Ve výběrovém řízení bylo vybráno 8 herních prvků a odpočivný lavičkový set fy Tomovy parky. Byli jsme úspěšní se žádostí o dotaci na MMR, které přispělo částkou 386 920,- Kč, zbytek celkové ceny herních prvků do 443 418,-Kč doplatila obec. Zemní práce, kačírek , geotextilie, beton, doprava byl ve výši 54 572,- Kč a dobrovolná práce občanů byla ohodnocena autorizovaným technikem na 126 913,- Kč.
 • Díky dotaci ve výši 65 557,- Kč, kterou přispěl SFŽP z Programu péče o krajinu, byla dosázena a obnovena historická třešňová alej podél cesty parc. č. 823/23 směrem k Tršicím a Velkému Újezdu. Bylo vysázeno 68 ks mladých třešní a 17 ks dubů. Výsadba stála celkem 77 126,- Kč.
 • Na podzim jsme se připojili k rekonstrukci osvětlení obce Lazníky, které rekonstruovaly svoji část na Svrčově. My jsme v naší části na Pančavě opravili a vyměnili staré výbojky za úspornější sodíkové, došlo k celkové rekonstrukci objímek a skříně. Při této výměně pomáhal pan Jiří Maňák bez nároku na odměnu. Nové světlo bylo přidáno k domu Havlíčkových.
 • Byla opravena kanalizační vpusť u hasičské zbrojnice a vystavěna nová u domu pí. Pokorné.
 • Lazníčský sportovní klub LaSK vybudoval víceúčelové sportovní hřiště, které slouží všem občanům obce.

Akce realizované v roce 2011

 • Odstranění omítek a vymalování OÚ.
 • Projektová dokumentace na vodovod

Realizované akce od osamostatnění obce Lazníčky
dne 1.1.1991 do roku 2010

 • 1991 Výměna kanalizačních rour z 40 cm na 60 cm od jímky u Tomanových a napojení na kanalizaci u has. zbrojnice. Nový vjezd včetně kanal. rour za domem č. 13.
 • 1992 Oprava obec. cest v délce 4,8 km dvěma postřiky a dvěma posypy. Penetrační postřiky a posypy na hřišti.
 • 1993 Položený asfaltový koberec na hříšti 450 m2. Brigádnicky zdarma vybudovaná  žumpa včetně odpadů.
 • 1994 Dokončení budovy na hřišti fy TOMA, která beze změny slouží do dnešního dne na jednotlivé akce a to z důvodu, že voda neodpovídá ČSN. Výměna svítidel veřejného osvětlení z 250 watů na 70 watů. Zhotovená čekárna na zastávce autobusu na Pančavě.
 • 1995 Rekonstrukce sociálního zařízení a nové schodiště v býv. škole.
 • 1996 Nová fasáda na býv. škole a  oprava fasády na kapli.
 • 1997 Plynofikace obce.
 • 1998 Plynofikace obec. budov ( býv. škola, has. zbroj a budova na hřišti). Položená zámková dlažba před býv. školou. Nové dveře v kapli.Zakoupen na obecní úřad počítač.
 • 1999 Vybavení nové kanceláře OÚ nábytkem. Kobercem a žaluziemi je vybavená i společenská místnost v I. patře. Vymalování interiéru kaple. Vrácená částka občanům za plynové přípojky v celkové výši 345.000,-Kč.
  2000 Opálení starého laku a natření oken v býv. škole. Natření okapových žlabů na kapli.
 • 2001 Oprava sochy panny Marie. Oprava obec cesty do Hambálku v délce 500 m ( 2x postřik, 2x posyp).
 • 2002 Nová fasáda na čekárně a hasičské zbrojnici se svatým Floriánem. Započalo se stavbou skladu nářadí. Zhotovené základy.
 • 2003 Dokončená stavba skladu nářadí. Opravena dešťová kanalizace včetně nového vyústění do potoka, ( u č.p. 72). Usazení rigolníků od p. Marie k domu č. 13.
 • 2004 Postaven Altán pro muzikanty fy Ká STAV, Karel Klimek. Odizolování vlhké zdi na budově býv. školy. Zhotovení splávků v potoku u hřiště.
 • 2005 Postaveny dvě nové informační skříňky vedle čekárny. Stavba vodovodu I. etapa v hodnotě 2.169.034,-Kč. Vydána kniha „Dějíny obce Lazníčky“.
 • 2006.    Oprava požární nádrže oprava výpustě, zabetonování části uvolněných kamenů a celkové vyspárování. Zakoupena sekačka na trávu za 139 000,-Kč. Zavedení  plošného vysílání internetu pro občany. Umístění směrovacích tabulí Hambálek, Hýk, Pančava. Oprava místní komunikace do Hýka tryskovou metodou. Oprava veřejného osvětlení, postavení tří nových sloupů za Fojtíkovým.
 • 2007 Rekonstrukce kulturní místnosti včetně zázemí v budově č. 35 (dolní třída), v částce 671.000,- Kč.
 • 2008 Dokončení rekonstrukce kuchyňky v býv. škole. Nová kuchyňská linka, výdejová okna. Restaurování sochy panny Marie, kříže a nová okna v kapli vše za 260 000,-Kč. Oprava místní komunikace Pačlavice a Pančava, vybavení parčíku lavičkami, stromy a keři kolem požární nádrže  za 1 450 000,-Kč.
 • 2009 Rekonstrukce veř. osvětlení Hýk. Zakoupení nových koberců do kaple.
 • 2010 Výměna oken za plastová v budově obec. úřadu v ceně 360.000,- Kč. Rekonstrukce el. vedení  v I. patře obec. úřadu.