Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Standard kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standard kvality sociálně-právní ochrany dětí

 

podle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Obecní úřad Lazníčky je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (dále jen zákon „OSPOD“) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zajišťuje obecní úřad s rozšířenou působností.

Adresa:

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Přerov, Smetanova 7a – dvorní trakt

Obecní úřad je v souladu se zákonem OSPOD:

 • Podle § 9a odst. 3 povinen se řídit při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany,
 • Podle § 10 odst. 1 písm. b) povinen působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti,
 • Podle § 10 odst. 1 písm. c) povinen projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte,
 • Podle § 10 odst. 1 písm. d) povinen projednat s dítětem nedostatky v jeho chování,
 • Podle § 10 odst. 1 písm. e) povinen sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,
 • Podle § 10 odst. 1 písm. f) povinen poskytnout neb zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů,
 • Podle § 10 odst. 1 písm. g) povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 zákona,
 • Podle § 13 odst. 3 obecní úřad s rozšířenou působností může požádat příslušný obecní úřad, aby sledoval, zda jsou dodržována výchovná opatření, o nichž rozhodl,
 • Podle § 15 odst. 1 – ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči; při zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěti.
  O uvedeném opatření neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působnosti,
 • Podle § 32 odst. 1
 1. Zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času těchto dětí,
 2. Zaměřuje svoji pozornost na děti vyhledávajíc styky s fyzickými osobami nebo skupinami těchto sob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími trestnou činnost,
 3. Sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí,
 4. Věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní,
 5. Zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí,
 6. Nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem,
 7. Spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty.
 • Podle § 37 odst. 1 povinen učinit opatření k ochraně života a zdraví a zajistit uspokojování základních potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotních služeb dítěti uvedenému v § 2 odst. 3 zákona (dítětem je v tomto případě i cizinec), ocitlo-li se takové dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny. O opatřeních neprodleně informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností,
 • Podle § 51 odst. 3 písm. a) obecní úřad na vyžádání podává zprávy o poměrech dítěte,
  u něhož soud rozhodl o výchovném opatření,
 • Podle § 51 odst. 3 písm. b) doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem a toto své doporučení oznamuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
 • Podle § 51 odst. 3 písm. c) podává obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávy o poměrech dítěte,
 • Podle § 51 odst. 3 písm. d) podává státnímu zastupitelství zprávy o poměrech dítěte,
  u něhož soud na návrh státního zastupitelství v občanskoprávním řízení uložil ochrannou výchovu,
 • Podle § 56 vede „zjednodušenou“ evidenci a spisovou dokumentaci dle čl. 34 a 35 Směrnice MPSV čj.: 2013/26780-21 (/ze dne 19. 9. 2013) o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace.

Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsou orgány sociálně-právní ochrany povinny se řídit standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky MPSV ČR č. 473/2012 Sb.:

 1. Místní a časová dostupnost

Úřední hodiny: Pondělí: 9:00 - 13:00, úterý: 8:00 - 11:30 a 13:00 - 17:00

E-mail: obec@laznicky.cz

IDDS: hmfa4ca

 1. Prostředí a podmínky 

Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách Obecního úřadu Lazníčky.

 1. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

Vnitřní pravidla jsou uveřejněna na webových stránkách obce www.laznicky.cz a v prostorách obecního úřadu v rozsahu, v němž je výkon sociálně-právní ochrany zajišťován.

 1. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

V Obecním úřadu Lazníčky není zařazen zaměstnanec, v jehož náplni je zajišťování výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Obecní úřad Lazníčky je tvořen:

 • Starostka
 • Místostarostka, zastupitelé
 • Účetní
 1. Přijímání a zaškolování 

Vzhledem k tomu, že na Obecním úřadu Lazníčky není zařazen zaměstnanec, v jehož pracovní náplni je zajišťování sociálně-právní ochrany, není standard zpracován.

 1. Profesní rozvoj zaměstnanců 

Vzhledem k tomu, že na Obecním úřadu Lazníčky není zařazen zaměstnanec, v jehož pracovní náplni je zajišťování sociálně-právní ochrany, není standard zpracován.

 1. Prevence

Obecní úřad Lazníčky monitoruje dění v obci v oblasti aktivit pro děti (rodiny s dětmi či při společenských akcích). Při své činnosti spolupracuje s:

 • LASK (Lazníčský sportovní klub)
 1. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

Přijetí oznámení se provádí:

Emailem, telefonicky, datovou schránkou, na podatelně Obecního úřadu v Lazníčkách, vlastním zjištěním při depistáži. Oznámení přijímá starostka, místostarostka nebo účetní, které pak postupují dle pravidel obecního úřadu. Podnět ohledně možného ohrožení dítěte může obecní úřad obdržet rovněž od kterékoli fyzické osoby (§ 7 odst. 2 zákona OSPOD), anebo př. ze školy, od lékaře, PČR či jiného subjektu. Na obecní úřad se může obrátit rovněž samo dítě, a to i bez vědomí rodičů (§ 8 odst. 1 zákona OSPOD).

V evidenci jednotlivých případů se bere v úvahu zákon OSPOD a Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013 upravující rozsah evidence a obsah spisové dokumentace. V případě ohrožení života a zdraví dítěte je neprodleně přijímáno opatření k zajištění dítěte (tj. poskytnutí zejména neodkladné péče dítěti) a kontaktováno Obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Přerov, Smetanova 7a – dvorní trakt

 1. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 

Zaměstnanci obecního úřadu Lazníčky znají a při výkonu sociálně-právní ochrany respektují Listinu základních práv a svobod. Úmluvu o právech dítěte, obecná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění apod.

 1. Kontrola případu 

Kontrola je prováděna dle potřeby a četnosti případů řešených v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

 1. Rizikové situace 

Zaměstnanci zařazeni v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany jsou připravení na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně seznámeni se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany včetně postupů při jejich řešení včetně rizika zranění zaměstnance při zajišťování opatření ve prospěch dítěte podle § 15 a 37 zákona – agresivní klient – jednání s ním se účastní minimálně dva pracovníci nebo je přivolána PČR.

 1. Dokumentace o výkonu sociálně-právní Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany  jsou vedeny takovým způsobem, aby byly srozumitelné pro klienta.

O dětech, které jsou zařazeny v evidenci obecního úřadu, vede Obecní úřad Lazníčky spisovou dokumentaci dle § 56 zákona č. 359/1999 Sb., a čl. 34 a 35 prováděcí Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013.

 1. Vyřizování a podávání stížností 

 Pravidla jsou k dispozici na Obecním úřadu v Lazníčkách.

 1. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty 

Obecní úřad Lazníčky zde úzce spolupracuje s obecním úřadem obce s rozšířenou působnostíkterý je klíčovým článkem v soustavě orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Může též doporučit např. poskytovatelů sociálních služeb nebo osob či organizací, které mají pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Přerov, Smetanova 7a – dvorní trakt

Vedoucí oddělení:

Bc. Eva Poláchová, Dis, 

telefon: 581 268 792, 

e-mail: eva.polachova@prerov.eu

Úřední hodiny:

Pondělí, středa

8:00 – 17:00

 

Úterý, čtvrtek

8:00 – 15:00

 

Pátek

8:00 – 14:30

 

Po úředních hodinách a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pohotovost pro řešení krizových situací.